top of page

Opr. Dr. Bekir Koç

Mesleki İlgi Alanları

Retina Hastalıkları Ve Vitrektomi Ameliyatı

Katarakt ve Göz İçi Mercek Ameliyatı

Excimer Lazer Göz Ameliyatı

Glokom tıbbi ve cerrahi tedavisi

Mesleki Deneyimleri

2004-2005:  Özel Güneş Hastanesi, Kayseri, Acil hekimi

2005-2010:  İnönü üniversitesi Tıp fakültesi, Göz Hastalıkları AD. Araştırma Görevlisi

01/01/2010-15/06/2010:  Eberhard-Karls-Universität Augenklinik, Tübingen/Almanya, Observership,(Medikal retina ve vitrektomi ameliyatı)

2010-2014:  Elbistan Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Göz Hastalıkları Uzmanı

2014-        : Özel Gözde Akademi Hastanesi

Katıldığı Uluslararası Kurslar 

 1. Vitreoretinal surgery training, Stutgart, GERMANY, 2010

 2. Diabetic Retinopthy and maculopathy treatment, Stutgart, GERMANY, 2010

 3. Frankfurt Retina Meeting; Frankfurt, Germany, 2010

 4. Frankfurt Retina Meeting; Frankfurt, Germany, 2015

 5. Euroretina meeting;Copenhegan, Denmark; 2016

 6. Optomizing management of patients with diabetic maculer edem, Kiev, UKRAİNE, 2017

 7. Euroretina meeting; Budapest, Hungary, 2018

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı

Pars Plana Vitrektomide Başarıyı Etkileyen Faktörler

Danışmanı: Prof. Dr. Selim Doağanay

Basılmış Kitap veya Kitap Bölümleri

1. Doğanay, S, Koc B, ‘’Çocuk hastalarda tedavi el kitabı’’ Editör: Cengiz Yakıncı, Şule Haskoloğlu. Nobel Kitabevi, 2010.

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler ve Bilimsel Toplantılarda sunulan Çalışmalar

 1. Koc B., Doganay S., Cankaya C., ‘’Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu cerrahisi sonuçlarımız’’ Ret-Vit,19:32-36 (2011).

 2. Koç B., Doganay S., Çankaya C., Düz C., Özsoy E., ‘’ Diyabetik vitrektomi öncesi vitreus içi bevacizumab uygulamasının cerrahi başarıya etkisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 206, Antalya-Kemer, 2009 (Sözel bildiri).

 3. Koç B, Kütükde D, Doğanay S, Demirel S, Fırat P, Cumurcu T, Gündüz A. Arka kapsül yokluğunda irise sütüre arka kamara göz içi lensi uygulaması Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 426, Antalya-Kemer (söz-vrc) 536 Bilimsel Toplantılarda 

 4. Koç B, Fırat PG, Doğanay S, Konuş İ, Emre S. ‘’ Stargard hastalığına bağlı gelişen koroid neovasküler membranlı olgunun PDT ile tedavisi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 266, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.

 5. Koç B, Emre S, Doğanay S, Yoloğlu S. ‘’ Sağlıklı bireylerde pentacam ile elde edilen ön segment parametrelerinin değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 282, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.

 6. Koç, B., Doğanay, S., Türkçüoğlu, P., Emre, S., ‘’Retina ven dal tıkanıklıklarında primer tedavi olarak vitreus içi triamsinolon uygulaması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 483, 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008.

 7. Koç B., Doğanay S., Çankaya C., Demirel S., Cumurcu T. “Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemulsüfikasyon cerrahisi ve göz içi lens yerleştirilmesinin cerrahi başarıya etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 372, Antalya – Kemer, 2010 (pos-328)

 8. Koç B. Diayabetik Maküler Ödem Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi Sonrası Göze bırakılan Triamsinolonun Etkisi Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 465, Antalya-Kemer, 2009 (Poster)

 9. Doganay S., Koc B., Cankaya C., Düz C., Bilak Ş., ‘’Diyabetik olgularda pars plana vitrektomiden önce uygulanan intravitreal bevacizumabın cerrahi başarıya etkisi’’Ret-Vit, 18:310-313, (2010).

 10. Doğanay., S, Koç., B., Çankaya C., Demirel S., ‘’23 gauge ve 20 Gauge sklerotomi yöntemleri ile silikon yağı boşaltılmasının karşılaştırılması’’ Ret-Vit, 19:127-130,(2011).

 11. Emre S, Koç B, Doganay S, Yologlu S Sağlıklı Bireylerde Pentacam ile Elde Edilen Ön Segment Parametreleri Üzerine Yaşın Etkisinin Degerlendirilmesi T. Oft. Gaz. 38, 452-458, 2008

 12. Doganay S., Koç B., Çankaya C., Düz C., Bilak Ş., ‘’ 23 gauge sklerotomi yöntemi ile silikon yağı çıkarımının değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 465, Antalya-Kemer, 2009 (Poster)

 13. Doğanay S., Koç B. “Komplike glokomlu olguda Ahmed glokom valv modifikasyonu“Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 563, Antalya – Kemer, 2010 (video)

 14. Doğanay S., Koç B., Çankaya C., Demirel S., Kütükde D. “Silokon yağı boşaltılmasında 23 ve 20 gauge tekniklerinin değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,312, Antalya – Kemer, 2010 (pos-194)

 15. Emre S, Gul M, Ates B, Esrefoglu M, Koc B, Erdogan A, Yesilada E. Comparison of the protective effects of prostaglandin analogues in the ischemia and reperfusion model of rabbit eyes. Exp Anim. 2009 Oct;58(5):505-13.

 16. Firat PG, Cankaya C, Doganay S, Cavdar M, Duman S, Ozsoy E, Koc B. The influence of soft contact lenses on the intraocular pressure measurement. Eye (Lond). 2012 Feb;26(2):278-82.

 17. Turkcuoglu, P., Emre, S., Göktaş, A., Çankaya, C., Koç, B., Doğanay, S. Pupilla Dilatasyonunun Ön Kamara Parametreleri Üzerine Etkilerinin Pentacam Sistemi Ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,17, 268-271,(2008).

 18. Demirel S, Fırat PB., Doğanay S., Koç B., Emre S., ‘’İnternal karotid arteri tam tıkalı olan bir olguda oküler iskemik sendrom’’ Glo-Kat, 4,259-261, (2010). 

 19. Fırat Pg, Doğanay S, Duman B, Koç B, Çankaya C. Genç Olgularda Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküler Ödem Tedavisi. Retina Vitreus 2011, Cilt 19, Sayı 4 (Özel Sayı) Sayfalar: 016-021

 20. Doganay S., Fırat P., Cankaya C., Koc B., ‘’Göz içi ters yerleştirilmiş bir olguda pupiller blok glokomu’’ Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):524-8

 21. Doğanay S.,Duman B.Ş., Orman G., Koç B., Çankaya C. “Silikon yağı boşaltılmasında yeni bir teknik: Doğanay Yöntemi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 211, Antalya – Kemer, 2010 (söz-vrc/272)

 22. Duman BŞ, Doğanay S., Özsoy E., Koç B., Kütükde D., Çankaya C. “Yumuşak kontakt lensin göz içi basınç ölçümüne etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. UlusalKongresi ,107, Antalya – Kemer, 2010 (söz-gl)

 23. Orman G., Doğanay S., Koç B., Özsoy E., Demirel S. “Silikon yağı boşaltılması ile kombine fakoemulsüfikasyon” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 212,Antalya – Kemer, 2010 (söz-vrc/275)

 24. Demirel S, Fırat PG, Doğanay S, Koç B, Emre S. ‘’ Arteria karotis internanın tam oklüzyonunun ilk belirtisi olarak şiddetli iris neovaskülarizasyonu gelişimi ve oküleriskemik sendrom’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 166, 30 Ekim- 2

 25. Kasım, Antalya, 2007.

 26. Çankaya C., Doganay S., Koç B., Düz C., ‘’ Kliniğimizde uygulanan yırtıklı retina dekolman cerrahisi ve sonuçlarının incelenmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi,466, Antalya-Kemer, 2009 (Poster).

 27. Duman B.Ş., Doğanay S., Çankaya C., Koç B., Düz C. “İdiyopatik venöz staz retinopatisi: İki olgu sunumu” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,343, Antalya – Kemer, 2010 (pos-263)

 28. Kandi T., Orman G., Koç B., Dorak F., Doğanay S. “Koroidal neovasküler membran tedavisinde intravitreal ranibizumab enjeksiyonu” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,467, Antalya – Kemer, 2010 (pos-545)

bottom of page